Om den private pasningsordning:

Jeres egenbetaling for pasning hos os vil være kr 2436,00 pr måned.

I skal selv indbetale det fulde beløb på kr 7900,00, og vil så få refunderet de 5464,00 fra kommunen.
Betalingen skal ske den sidste hverdag i måneden alle årets 12 måneder.

Tilskud til privat børnepasning

Aalborg Kommune giver 75 % af lønudgiften, men det maksimale tilskud pr. barn pr. måned er:

(2017)
0-2 år = 5.464 kr.
3-5 år = 3.564 kr.

Regler for tilskuddet:

Du skal ikke betale skat af tilskuddet, børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, I har aftalt. Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov samt under forældreorlov vedrørende pasningsbarnet. Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning tilskuddet stopper altid, hvis barnet starter i kommunal pasning

Krav for at få tilskud

Du skal bo i Aalborg Kommune.
Du kan få tilskud til privat pasning, indtil barnet starter i børnehaveklasse
Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder.

Sådan søger du tilskud

Hør mere om tilskudsordningen eller rekvirer orienteringsmateriale og blanketter ved at kontakte:

Vibeke Hansen, telefon 9982 3170, e-mail: veh-fb@aalborg.dk
Sonja Nitzsch, telefon 9982 3169, e-mail: sni-fb@aalborg.dk
Maibritt Bager Nielsen, telefon 9982 3168, e-mail: mbn-fb@aalborg.dk

Rabat for søskende

Har du mere end et barn i privat pasning, får du søskenderabat. Rabatten vil altid være på det barn, hvor nettodriftsudgiften er lavets.

For at opnå søskendefortrinsret skal søskende være i samme pasning minimum 1 måned. En søskendefortrinsret er ikke en fortrinsret til, at det ene barn overtager det andet barns plads.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring – også om sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold – samt det danske sprog og kultur.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning. Ved tilsynet lægges der vægt på børnepasserens kompetencer. Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Aalborg Kommune kan tilbagetrække godkendelsen af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældrene og børnepasseren ikke følges eller opfyldes.

Overgang fra en privat pasningsordning til anden pasning

Opsigelsesvarslet i en privat pasningsordning kan maksimalt være løbende måned + 1 måned.

Modtager du tilskud til privat pasning, skal du orientere Aalborg Kommune, når aftalen med børnepasseren ophører. Vi skal have besked om sidste dag hos børnepasseren. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslet kun er mellem forældre og børnepasser.

Lukkedage

I Aalborg Kommune kan du maksimalt modtage tilskud for børnepasserens 30 lukkedage i perioden 1. maj – 30. april. Dit tilskud reduceres for hver dag, der ligger ud over 30 lukkedage.

Fravær

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger, skal du orientere Aalborg Kommune, så du ikke får tilskud i denne periode.